พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สถาปนา ๒ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า


สถาปนา ๒ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชฐานันดรศักดิ์สามัญชน ขึ้นเป็น “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า”

ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นี้ ทรงพระกรุณาโปรดเฉลิมพระนาม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระราชอุปัธยาจารย์ และสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร พระราชกรรมวาจาจารย์ เป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า

การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ๒ พระองค์เป็นการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชที่มีฐานันดรศักดิ์เป็นสามัญชน ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย และยังเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เป็นการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชในพระบรมโกศหรือที่สิ้นพระชนม์ไปแล้ว

ยศพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีทั้งหมด ๓ ยศประกอบด้วย

๑. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า

โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า คือ อิสริยยศของพระสังฆราช ที่มีฐานันดรศักดิ์เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบวรราชเจ้าหรือมีฐานันดรศักดิ์ในอดีตเป็นพระองค์เจ้า

๒. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า คือ อิสริยยศของพระสังฆราชที่มีฐานันดรศักดิ์ เป็นเจ้านายในพระราชวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า และราชนิกูล ชั้นหม่อมราชวงศ์หรือหม่อมหลวงที่ได้รับการสถาปนาโปรดเกล้าฯ เป็นกรณีพิเศษ

๓. สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระสังฆราช คือ พระยศของพระสังฆราชที่มีฐานันดรศักดิ์ เป็นสามัญชนและเป็นพระประมุขฝ่ายสงฆ์ซึ่งตั้งแต่อดีตกรุงรัตนโกสินทร์มีสมเด็จพระสังฆราชมาแล้ว ๑๕ พระองค์

โดยแต่ละยศจะมีพัดยศประจำสมเด็จและเงินนิตยภัตที่แตกต่างกัน

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *